Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů: správa a rozvoj majetku

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR je obdobně jako Pro náš dům spolek. Od svého založení v roce 1994 působí jako profesní asociace tajemníků (vedoucích úřadů) magistrátů, městských a obecních úřadů, úřadů městských obvodů nebo městských částí s celostátní působností, jediná podobného charakteru v naší republice.

Hlavním cílem činnosti sdružení, které má aktuálně okolo 370 členů, je prosazování profesních zájmů, pomoc při zvyšování efektivity, kvality, ale i přívětivosti jednotlivých úřadů měst a obcí a spolupráce na rozvoji veřejné správy v ČR.

Kromě typických „úřednických“ oblastí – připomínkování připravované legislativy, zlepšování informovanosti  mezi úřady v oblasti chodu a řízení úřadů a při výkonu veřejné správy, vzdělávání úředníků městských a obecních úřadů či spolupráci s institucemi či asociacemi podobného zaměření - je významným partnerem ústředních správních orgánů v čele s Ministerstvem vnitra ČR, členem Svazu měst a obcí ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR – se sdružení zaměřuje i na ostatní problematiku dobré správy měst a obcí. Následující řádky přibližují některé konkrétní případy.

Správa majetku a energetický management

Města, obce a jimi zřizované organizace jsou vlastníky majetku včetně budov a jiných staveb v souhrnné hodnotě stovek miliard korun a současně veřejnoprávními subjekty, na které se vztahuje přísnější legislativa, finanční i veřejná kontrola.

V oblasti správy majetku, objektů a jejich facility managementu se sdružení tajemníků snaží poskytnout městům a zejména obcím odporu zejména v informacích o platné legislativě, technických řešení a inovacích. Uspořádalo semináře k novému občanskému zákoníku – například ke změnám smluvních vztahů - zprostředkovává stanoviska nejrůznějších ministerstev institucí či soudních rozsudků (třeba pravidla a omezení pro umisťování a provoz kamerových systémů uvnitř i vně objektů či bytových domů) a zveřejnuje tzv. příklady dobré i špatné praxe z konkrétních měst.

V minulých letech sdružení tajemníků připravilo pro města a obce i pro další zájemce celostátní konferenci a dvanáct krajských seminářů v oblasti hospodaření s energiemi.  O tyto vzdělávací akce byl poměrně velký zájem, podařilo se proškolit na tři sta posluchačů z více než 200 obcí z celé republiky. Nemalé zastoupení mezi účastníky měli i zástupci zřizovaných organizací typu komunální služby či správy školských zařízení, které mají ve svém majetku nebo správě větší množství objektů, spotřebovávajících energie – elektřinu, teplo či zemní plyn.

Posluchači se na seminářích dozvěděli základní informace o legislativě, povinnostech měst a obcí a důvody, proč má vůbec smysl sledovat spotřebu energie a proč se snažit o její snížení. Podrobně byli seznámeni se zákonem o hospodaření s energií a s principy a základními úkoly energetického managementu municipalit. Velkou pozornost věnovali jak lektoři, tak účastníci možnostem realizace úsporných opatření a zkušenostem z jejich realizace, kdy reálné výsledky opatření nemusí naplnit počáteční očekávání, nebude-li současně s provedenými opatřeními upraven režim užívání a provozu daného objektu do vzájemného souladu. Na výsluní zájmu se asi zcela pochopitelně v rámci seminářů ocitla část, věnovaná financování projektů ke snížení energetické náročnosti. V aktuálním programovacím období se otevírají široké možnosti finanční podpory z prostředků EU, ale i národních zdrojů, kterými disponují ústřední poskytovatelé, ale i specializované fondy či programy nebo kraje. Ne všechny opatření ale závisí jen na dotacích, mnoho drobnějších aktivit lze zabezpečit i z vlastních zdrojů obcí nebo formou spolupartnerství, například pomocí metody EPC (Energy Performance Contracting), kde se na časovém rozložení investic může podílet i dodavatel formou pokrytí výdajů z reálných úspor. Velmi zajímavou a při každém semináři specifickou částí vzdělávacího programu byly příklady dobré praxe z měst a obcí v oblasti úspor a udržitelné energetiky. Sborník ze seminářů a několik metodik jsou zveřejněny při širokou veřejnost na webových stránkách sdružení.

Uplatnění zahraničních zkušeností

Sdružení tajemníků je aktivní i v mezinárodním měříku. Je členem celosvětové asociace komunálních manažerů the International City/County Management Association (ICMA), intenzivně spolupracuje i dvoustraně s některými evropskými zeměmi, asi nejvíce se sousedním Slovenskem a pobaltským Lotyšskem. V loňském roce se podařilo v Praze uspořádat odborný mezinárodní regionální summit ICMA, jehož se zúčastnilo sedm desítek komunálních manažerů ze 14 zemí včetně USA, Kanady či Austrálie. Každoročně také skupina českých vedoucích úřadů vyjede na studijní pobyt na Slovensko či do zmíněného Lotyšska a naopak skupiny tamějších vedoucích úřadů přijedou na zkušenou do České republiky. Při těchto mezinárodních výměnách se účastníci obohatí nejen o poznání fungování místní veřejné správy, ale i o příklady dobré praxe, které lze uplatnit i v našich podmínkách. Příkladem může být zkušenost z prosincové cesty zástupců sdružení do Lotyšska.

Ve dvacetitisícovém městě Salaspils, které se nachází v těsném sousedství zhruba 30 km od hlavního města Rigy, se uskutečnilo zasedání lotyšské asociace komunálních manažerů. Salaspils trpí typickými problémy satelitního města – obyvatelé dojíždí za prací do hlavního města, kde sídlí i většina zaměstnavatelů a kam tito zaměstnavatelé odvádějí daně ze svých příjmů. Pro Salaspils zůstávají daňové výnosy od obyvatel a od místních podniků již v mnohem menší míře. Město se přesto snaží se o maximální samostatnost a nezávislost na hlavním městě. Funguje zde spolupráce veřejného, podnikatelského i občanského sektoru při plánování rozvoje města a rozhodovacích procesech v něm. Výsledkem je spokojenost všech, kteří ve městě žijí a pracují a viditelný udržitelný rozvoj.

Jedním ze zajímavých příkladů spolupráce je místní závod na zpracování zeleniny – kromě vlastní farmy vykupuje zeleninu (mrkev, brambory, zelí a další plodiny) i od místních a okolních farmářů, po celý rok pak zpracovává uskladněnou zeleninu pro dodávky do obchodů, restaurací či školních jídelen, v rámci státního programu zajišťuje i denní příděl čerstvé zeleniny formou malých balíčků oloupané a porcované zeleniny školákům v základních školách téměř v celém Lotyšsku a veškerý odpad ze zpracování včetně svozu biodpadu z města a okolí spotřebuje v bioplynové stanici, která produkuje teplo a elektřinu nejen pro celý závod, ale přebytek elektřiny dodává i do sítě pro město.

Přímo ve městě jsou vidět výsledky spolupráce samosprávy, veřejnosti i podnikatelského sektoru téměř v živém přenosu – rozvíjejí se místní podniky, ty zase podporují například mládežnický sport a kulturu. Některé zavedené postupy jsou jednodušší, některé složitější, ale většina z nich je celkem bez problémů uplatnitelná i v podmínkách měst a obcí České republiky.

Autor: Ivo Bělonohý, jednatel STMOÚ ČR

Kontakt:

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z.s.

Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1

www.tajemnici.cz | stmou@mmdecin.cz